Toimintaterapia


Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on vahvistaa ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, jota erilaiset kehitykselliset häiriöt, sairaudet, vammat tai muut merkittävät elämäntapahtumat ovat saattaneet heikentää. Pyrkimyksenä on, että osallistumisesta arjen toimintoihin ja itselle mielekkäisiin asioihin tulee mahdollisimman sujuvaa ja kokemus itsestä aktiivisena toimijana vahvistuu. Työskentelyn kohteena voi olla esim. selviytyminen arjessa, työssä, opiskelussa ja ihmissuhteissa.

Toimintaterapiaprosessissa asiakas yhdessä terapeutin kanssa ikätasoisesti tarkastelee omaa toimijuuttaan sekä ympäristön vaikutusta siihen. Terapeutti tukee asiakasta löytämään voimavaroja, lisäämään taitoja toimintakyvyn eri osa-alueilla sekä tekemään tarvittavaa ympäristön muokkausta. Terapiassa otetaan huomioon kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet. Toimintaterapian keskeisiä elementtejä ovat asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö ja vuorovaikutus sekä toiminnan terapeuttinen käyttö.

Toimintaterapeutti on terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on toimintaterapeutin ammattitutkinto ja oikeus käyttää Valviran myöntämää toimintaterapeutti (AMK) -ammattinimikettä. Laillistettujen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteri TERHIKKI löytyy täältä. Voit lukea lisää toimintaterapiasta Toimintaterapeuttiliiton sivuilta

Meillä toimintaterapiaa on mahdollista toteuttaa paitsi käynteinä asiakkaan arkiympäristössä myös eläin- ja luontoavusteisesti hyödyntäen maatilan ja sen lähiluonnon monipuolista ja aistirikasta ympäristöä.