Ratsastusterapia


Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa asiakas on jatkuvassa kosketus-, tunne- ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja sen ympäristön kanssa. Terapiaprosessissa ratsastusterapeutti havainnoi ja ohjaa tätä vuorovaikutusta niin, että se tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Hyvässä terapiatilanteessa asiakas, hevonen, terapeutti ja mahdollinen avustaja osallistuvat aktiivisesti toimintaan asiakkaalle asetettujen kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi. Tarpeen mukaan ratsastusterapiassa voivat painottua esim. motoriset, pedagogiset tai psykologiset tavoitteet.

Ratsastusterapian avulla opitaan oman kehon, mielen ja käyttäytymisen hallintaa. Hevosen kanssa vuorovaikutuksessa on luontevaa harjoitella tunnetaitoja, itsesäätelyä ja kommunikointia. Hevosen kantamana, sen rytmisen liikkeen ja lämmön avulla, voidaan saada kehollisia korvaavia kokemuksia hoivatuksi ja hyväksytyksi tulemisesta.

Hevosen kävellessä ratsastajaan välittyy minuutin aikana noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia, jotka ovat hyvin samantyyppisiä kuin ihmisen kävelyssä. Liikeimpulssit normalisoivat lihasjäntevyyttä, parantavat tietoisuutta omasta kehosta, vahvistavat koordinaatiotaitoja ja symmetrisen liikkeen tuottamista sekä tarjoavat kuntoutujalle normaalin kävelyn liikemalleja läpi kehon. Hevosen avulla voidaan tehdä toistoja huomattavan paljon enemmän, kuin mihin kuntoutuja ehkä motivoituisi tai mitä jaksaisi muussa harjoittelussa toteuttaa.

Ratsastusterapiaa toteuttaa koulutettu ratsastusterapeutti, jolla on pohjakoulutuksena vähintään AMK-tason tutkinto sosiaali- tai terveysalalta. Tämän lisäksi hän on käynyt kolmivuotisen ratsastusterapiakoulutuksen, joka oikeuttaa käyttämään suojattua nimikettä ratsastusterapeutti-SRT. Ratsastusterapia toimintaterapeutin toteuttamana on KELA:n kustantamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.